Despre proiect

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

INCLUZIUNEA SOCIALĂ A FEMEILOR ROME
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Asociaţia Femeilor Rome din România (AFRR), în parteneriat cu Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii (CCCDC), Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) şi European Roma Rights Center – Budapesta (ERRC), implementează proiectul “Incluziunea Socială a Femeilor Rome”.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalităţii de şanse pe piata muncii”.
Perioada de implementare: decembrie 2009-decembrie 2012

Obiectivul general

Promovarea incluziunii sociale a femeilor rome şi îmbunătăţirea situaţiei acestora prin dezvoltarea structurilor şi mecanismelor de promovare a egalităţii de şanse.

Obiective specifice

1. Analizarea situaţiei femeilor rome din România în cele patru domenii prioritare incluse în Strategia Naţională de Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor, cu focus pe educaţie şi muncă;
2. Dezvoltarea şi consolidarea de politici, structuri şi mecanisme pentru garantarea respectării şi aplicării principiului egalităţii de şanse pentru femeile rome la nivel naţional şi local;
3. Promovarea la nivel european şi naţional a unui model de bună practică privind incluziunea socială, egalitatea de şanse şi discriminarea multiplă, având ca model femeia romă;
4. Asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale pentru femeile rome, precum şi la educaţie, în vederea creării unei pieţe de muncă incluzive, prin crearea de structuri şi instrumente ocupaţionale şi educaţionale specifice pentru femeile rome.

Informaţii generale

Proiectul îşi propune să acopere golul în privinţa instrumentelor necesare de combatere a discriminării şi excluziunii sociale împotriva femeilor rome, atât la nivelul creării de mecanisme instituţionale, cât şi al dezvoltării resurselor umane care să se ocupe de problematica femeilor rome. Pentru a atinge aceste obiective, proiectul îşi propune în primă instanţa să creeze premisele pentru o abordare corespunzătoare şi de succes a problematicii femeilor rome, definind dimensiunile discriminării şi excluziunii sociale în care se regăsesc femeile rome.
Pentru a defini acest context, este necesară o cercetare multidimensională şi sectorială a situaţiei femeilor rome, atât la nivel local, cât şi naţional, cu referinţe la contextul european. O astfel de analiză nu există în momentul acesta în nicio ţară europeană.
De asemenea, lipsa unei abordări strategice privind femeile rome, în situaţia în care ele fac subiectul programelor pentru romi sau pentru egalitatea de gen numai ca un capitol anex, fără să asigure un impact de durată, e cauzată şi de lipsa de expertiză şi informaţii statistice în domeniu, care să poată duce la crearea subsecventă de mecanisme şi structuri în sprijinul integrării sociale a femeilor rome în special în domeniul ocupării. Intenţionăm să suplinim această lipsă de cunoaştere şi expertiză în abordarea situaţiei femeilor rome din România şi din Europa, prin elaborarea unui document de politică publică în ceea ce priveşte incluziunea socială a femeilor rome la nivel naţional şi european, el devenind astfel un model de bune practici integrate privind incluziunea socială, egalitatea de gen şi nediscriminarea, având ca model femeia romă.
Proiectul îşi propune să creeze o comunitate de experte care să elaboreze politici şi programe targetate pe femei rome care să asigure componenta de gender mainstreaming (abordare integratoare de gen) de la nivelul local la cel regional şi în final la cel naţional. Mai mult, proiectul cuprinde o serie de activităţi inovatoare cum ar fi dezvoltarea pentru prima oară în România de structuri şi mecanisme de promovare a incluziunii sociale a femeilor rome, cum ar fi reţeaua naţională a femeilor rome din România, Centrele Regionale pentru Femeile Rome şi comunitatea de practică a expertelor în incluziunea socială a femeilor rome (acest mecanism fiind inovator la nivelul întregii societăţi româneşti).
Regiuni de dezvoltare unde se implementeaza proiectul: Bucuresti – Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est
Grup tinta:
3200 de femei de etnie roma – vor beneficia de formare profesionala
1800 de femei de etnie roma – vor beneficia de informare, consiliere, orientare profesionala
160 de persoane – vor beneficia de cursuri de pregatire in antreprenoriat si in scrierea de proiecte FSE (angajati ai ONG, institutii publice, etc.)
400 de femei rome angajate
400 de femei / fete – vor primi burse sociale si de merit (gimnaziu, liceu)

Centrele Regionale vor avea birouri in urmatoarele orase:
1. Iasi
2. Bucuresti
3. Constanta
4. Ploiesti

 

Comments are closed.